ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ “MAHOLLOPROPERTY.COM”

ข้อกำหนดการในใช้งานเหล่านี้("ข้อกำหนด") กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัท มาฮอลโล เพลส จำกัด(“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) และคุณ(“คุณ”) ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับการใช้บริการของคุณบนเว็บไซต์ maholloproperty.com ของเราโปรดอ่านข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้บริการซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้ในการควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณโดยคุณต้องยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้

ข้อที่ 1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1 ข้อตกลงนี้ระบุเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้บริการและเป็นข้อตกลงผูกพันเกี่ยวกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม ระหว่างผู้ใช้บริการ กับ บริษัทมาฮอลโล เพลส จำกัด บริษัทที่จัดตั้งและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ที่เลขที่75/48 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 24 ซอยวัฒนา แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110และผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เมื่อใช้บริการบนแพลตฟอร์ม

1.2 ข้อบัญญัติส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ในข้อที่3) ถูกนำมารวมอยู่ในที่นี้เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการใช้บริการ หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดและข้อบัญญัติส่วนบุคคลเหล่านี้ให้ถือเอาข้อบัญญัติส่วนบุคคลมาบังคับใช้เป็นหลัก

1.3 หากบุคคลใดเป็นสมาชิกขององค์กรบางองค์กรซึ่งสมัครใช้บริการและใช้บริการในนามขององค์กร(รวมถึงนิติบุคคล) บุคคลนั้นถือว่ามีอำนาจในการยินยอมตามข้อตกลงนี้และปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการกับเราในนามขององค์กร ในกรณีดังกล่าวองค์กรนั้นถือเป็นผู้ใช้บริการฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงการใช้บริการและต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้(ในกรณีนี้ "คุณ" , "ของคุณ" และ “ผู้ใช้บริการ” ในข้อตกลงนี้หมายถึงองค์กรนั้นด้วย)

1.4 กรณีที่คุณอายุต่ำกว่า 20 ปี ก่อนที่จะตกลงทำตามข้อตกลงนี้คุณต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลที่มีอำนาจในการให้ความยินยอมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราและทำข้อตกลงในการใช้บริการกับเรา คุณต้องไม่ใช้บริการบนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าวก่อนหลังจากตกลงที่จะทำตามข้อตกลงนี้ถือว่าคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้มีอำนาจในการให้ความยินยอมดังกล่าวแล้ว

1.5 คุณให้ความยินยอมว่าเราอาจต้องการให้คุณทำตามเงื่อนไขบางอย่างที่เราได้กำหนดไว้สำหรับการใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อที่ 2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติม

2.1 เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและบทบัญญัติส่วนบุคคลเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเราตามที่เห็นสมควร

2.2 ในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อตกลงนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการบนแพลตฟอร์มโดยการโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา หรือประกาศผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เราเห็นสมควรว่าเหมาะสม

2.3 หลังจากที่เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดแล้ว หากคุณใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราต่อไปหรือไม่ยกเลิกข้อตกลงการใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราภายในเวลาที่เรากำหนดไว้ (ถ้ามี) ให้ถือว่าคุณยอมรับการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อตกลงที่เราแจ้งให้คุณทราบนั้นแล้ว

ข้อ 3. คำนิยาม

3.1 ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ คำและเงื่อนไขต่อไปนี้มีความหมายดังต่อไปนี้เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้:                        

(a) "ข้อกำหนดส่วนบุคคล" หมายถึงข้อกำหนด แบบฟอร์มการสมัคร สัญญาและเอกสารอื่นใด ที่เราเผยแพร่หรือโพสต์ซึ่งมีการตกลงร่วมกันระหว่างคุณและเรา

(b)"สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์สิทธิในการออกแบบสิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิในการแปลและการดัดแปลง และสิทธิของผู้เขียนต้นฉบับในการแสวงหาผลประโยชน์จากงานลอกเลียนแบบ)และสิทธิอื่นใดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิทธิในการจดทะเบียนสิทธิเหล่านี้

(c)"รายการ" และ"การลงรายการ" หมายถึงการวางโครงการและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมบนบริการและทำให้โครงการพร้อมสำหรับการค้นหาโดยผู้ใช้งานรายอื่น

(d)"โครงการที่อยู่ในรายการ" หมายถึงโครงการที่เราระบุไว้ในบริการ

(e)"ข้อมูลส่วนบุคคล"หมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ได้โดยตรง หรือโดยอ้อมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

(f)"ราคา"หมายถึงราคาของโครงการที่ลงทะเบียนสำหรับการทำธุรกรรม ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของโครงการณ เวลาที่ทำการลงทะเบียน

(g)"โครงการ" หมายถึง (i) ธุรกิจเพื่อขาย(ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น อพาร์ตเมนต์ หรือโรงแรมทั้งหมดเพื่อขาย)และ (ii) อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ให้เช่าและทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การทำธุรกรรมในบริการ                        

(h)"ผู้เสนอ" หมายถึงผู้ใช้งานที่ทำหรือตั้งใจที่จะทำธุรกรรมของโครงการที่ลงทะเบียนผ่านบริการ

(l)"เจ้าของโครงการ"หมายถึงผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตให้ลงรายการโครงการและตั้งใจที่จะทำธุรกรรมในโครงการที่ลงทะเบียนผ่านบริการ

(j)"ธุรกรรม" หมายถึง (i) ธุรกรรมการขายและการซื้อและ (ii) ธุรกรรมการเช่าโครงการที่ลงทะเบียนที่จะทำผ่านบริการระหว่างผู้ใช้งาน

(k) "ข้อตกลงการทำธุรกรรม"หมายถึงข้อตกลงในแต่ละธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ลงทะเบียนโดยและระหว่างเจ้าของโครงการ และผู้เสนอผ่านบริการ

(l) "ผู้ใช้"หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือดำเนินการตามข้อตกลงการบริการกับเรา

ข้อที่ 4. ข้อมูลของผู้ใช้งาน

เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้หรือเรารวบรวมข้อมูล เมื่อคุณใช้บริการตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เรากำหนดขึ้น ทั้งเราและคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว [RC1]รบกวนทำHyperlink ไปยังหน้าเพจPrivacy Policy

ข้อ 5. บริการของเรา

5.1 เราให้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องหากคุณสนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ในอุดมคติของคุณหรือต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ คุณสามารถติดต่อเราได้

5.2 เว็บไซต์นี้อนุญาตให้คุณเรียกดูรายการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของทรัพย์สินอนุญาตให้ขาย หากคุณพบคุณสมบัติที่คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากคุณต้องการกำหนดเวลาการดูคุณสมบัติที่คุณต้องการโปรดติดต่อเราโดยตรงผ่านแบบฟอร์มสอบถาม หรือข้อมูลการติดต่อที่เราให้ไว้

5.3 ในการให้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของเรา เราให้การสนับสนุนตั้งแต่การแนะนำทรัพย์สิน การเจรจา การตรวจสอบทรัพย์สินการลงนามในสัญญา และการชำระหนี้ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการโอนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน นอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำแก่ผู้ให้บริการที่จำเป็น เช่น นายหน้าจำนอง บริษัทรับซ่อมแซมและผู้รับเหมาปรับปรุง ตามความจำเป็นหากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบริษัทของเราหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการข้างต้นทั้งหมดแล้วขอบเขตของการสนับสนุนนั้นจะถูกระบุอย่างชัดเจนแยกต่างหากในข้อตกลงในการชำระค่าธรรมเนียมที่ลงนามไว้ตอนที่ทำสัญญาอสังหาริมทรัพย์หรือในข้อตกลงการสนับสนุนที่จัดทำขึ้นมาใหม่

5.4 ในการให้บริการนายหน้าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเรา เราให้การสนับสนุนกระบวนการตั้งแต่การแนะนำอสังหาริมทรัพย์ การเจรจาการลงนามในสัญญา และการตั้งถิ่นฐาน ไปจนถึงการย้ายเข้าของผู้เช่าหากจำเป็นต้องมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบริษัทของเรา แม้หลังจากที่ผู้เช่าย้ายเข้ามาแล้วขอบเขตของการสนับสนุนนั้นจะถูกระบุอย่างชัดเจนแยกต่างหากในข้อตกลงการชำระค่าธรรมเนียมที่ลงนามในตอนที่ทำสัญญาอสังหาริมทรัพย์ หรือในข้อตกลงการสนับสนุนที่จัดทำขึ้นมาใหม่

5.5 คุณรับทราบ และตกลงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำภาระผูกพัน และความรับผิดใดๆ และทั้งหมดสำหรับธุรกรรมที่คุณทำผ่านบริการ

ข้อ 6. ขั้นตอนการลงรายการ

6.1 เราอาจสร้างรายการใหม่ และลงประกาศรายการบนบริการตามขั้นตอนที่เรากำหนด และแนวปฏิบัติ("แนวทางของเรา") ที่เรากำหนดแยกต่างหาก

6.2 รายการนี้ลงประกาศตามข้อตกลงฉบับเต็มกับเจ้าของโครงการแต่ละรายรายการอาจมีข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปนี้:

- ราคาประกาศได้รับการอนุมัติจากเจ้าของโครงการ
- ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นจากเจ้าของโครงการ
- ภาพถ่ายและวิดีโอที่เจ้าของโครงการมอบหมายให้เรา
- ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ค้นพบโดยการลงพื้นที่จริงของเจ้าหน้าที่ของเรา
- ภาพถ่ายและวิดีโอที่ถ่ายในสถานที่จริงโดยเจ้าหน้าที่ของเรา

6.3 เรามีสิทธิ์ตรวจสอบโครงการในรายการ และข้อมูลโครงการที่เจ้าของโครงการให้มาตามมาตรฐานของเรา และลบโครงการในรายการและ/หรือข้อมูลโครงการตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากเราพิจารณาว่าโครงการที่จดทะเบียนหรือข้อมูลโครงการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวอย่างเช่น โครงการที่ระบุไว้และ/หรือข้อมูลโครงการจะถูกลบออกตามมาตรฐานของเรา เว้นแต่จะตกลงให้โพสต์โครงการใหม่

- โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
  ไม่ได้อัปเดตเป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่อัปเดตครั้งล่าสุด
- โครงการขายที่อยู่อาศัย
  ไม่ได้อัปเดตเป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่อัปเดตครั้งล่าสุด
- โครงการให้เช่าที่อยู่อาศัย
   ไม่ได้อัปเดตเป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่อัปเดตครั้งล่าสุด

6.4 หากเจ้าของโครงการต้องการลบประกาศโครงการที่อยู่ในรายการออกจากรายการของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ จากนั้นเราจะดำเนินการลบโครงการของคุณออกจากรายการของเรา

6.5 อย่างไรก็ตามในข้อ 4 เจ้าของโครงการตกลง และยอมรับว่าเรามีสิทธิใช้ข้อมูลของโครงการที่ระบุไว้สำหรับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของเราและควบคุมโดยเรา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อ 7. ขั้นตอนการเสนอขาย

7.1 ผู้เสนอซื้ออาจค้นหาโครงการที่ลงทะเบียนไว้ในบริการและหากผู้เสนอซื้อสนใจโครงการที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยเราผู้เสนอซื้ออาจจะติดต่อกับเราผ่านทางกล่องข้อความของเราหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของเรา

7.2 ผู้เสนอซื้อจะต้องยืนยันข้อมูลโครงการ และเงื่อนไขการทำรายการเพื่อดำเนินการต่อด้วยตัวเอง

ข้อ 8. ข้อตกลงในการทำธุรกรรม

8.1 ข้อตกลงในการทำธุรกรรมแต่ละรายการจะมีผลบังคับใช้ เมื่อผู้เสนอซื้อดำเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าของโครงการ และผู้เสนอซื้อตกลงร่วมกันในการทำธุรกรรมโครงการจดทะเบียนเสร็จสิ้น

8.2 หลังจากที่ข้อตกลงการทำธุรกรรมมีผลบังคับใช้ตามบทบัญญัติของย่อหน้าก่อนหน้านี้ เจ้าของโครงการและผู้เสนอซื้อจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนเองภายใต้ข้อตกลงการทำธุรกรรมด้วยต้นทุนและความรับผิดชอบของตนเอง

8.3 ในกรณีที่มีข้อเรียกร้อง ปัญหา หรือข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการยกเลิกหรือยุติธุรกรรม การคืนเงิน หรือความไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเจ้าของโครงการและผู้เสนอซื้อจะต้องดำเนินการ และแก้ไขสถานการณ์ร่วมกันการให้คำปรึกษาโดยสุจริต อย่างไรก็ตามเราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่มีภาระผูกพันในการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขสถานการณ์

ข้อ 9. ค่าคอมมิชชั่น

9.1 คุณซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่บรรลุข้อตกลงและเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมกับผู้เสนอซื้อหรือเช่าจะต้องชำระเงินค่าคอมมิชชั่นให้กับเราตามเงื่อนไขต่างๆอันได้แก่ จำนวนเงิน วิธีการชำระเงิน วันครบกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เรากำหนดไว้

9.2เราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงอัตรา หรือจำนวนค่าคอมมิชชั่นวิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวในกรณีที่มีการแก้ไขใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรือเผยแพร่การแก้ไขในรูปแบบที่เรากำหนด

9.3หากคุณไม่ชำระเงินใดๆ ภายในวันที่ครบกำหนด คุณจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตสำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระดังกล่าวในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (365 วัน) นับตั้งแต่วันถัดไปของวันครบกำหนดจนถึงและรวมถึงวันที่ชำระเงินตามจริงเต็มจำนวนนอกจากนั้นจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และค่าทนายความ

9.4การชำระเงินทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องชำระเป็นเงินบาทเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีที่เกี่ยวข้องค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินสำหรับแต่ละธุรกรรม

9.5เงินที่คุณชำระให้กับเราแล้วจะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อ 10. บริการสนับสนุน

10.1 เราให้บริการสนับสนุนต่อไปนี้ ("บริการสนับสนุน")ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หากคุณต้องการใช้บริการสนับสนุนของเราตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการสนับสนุน (“ค่าธรรมเนียมบริการสนับสนุน”)ให้เราตามเงื่อนไข เช่น จำนวนเงิน วิธีการชำระเงิน วันครบกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดไว้ในบทบัญญัติส่วนบุคคล                        

(a) การสนับสนุนการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราจะให้บริการนี้แก่เจ้าของโครงการและผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อลดปัญหาการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์

(b)การสนับสนุนการแปลภาษา เราจะให้บริการแปล และล่ามเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรม

(c)การสนับสนุนเอกสาร เราจะสนับสนุนการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการทำธุรกรรมเช่น สัญญา เอกสารทางกฎหมาย และทางราชการ เป็นต้น

(d)การสนับสนุนการสื่อสาร เราจะสนับสนุนการสื่อสารระหว่างเจ้าของโครงการและผู้เสนอราคาสำหรับการตกลงซื้อขาย

(e)การสนับสนุนการตรวจสอบ ณ สถานที่จริง เราจะช่วยผู้เสนอซื้อตรวจสอบโครงการที่ลงทะเบียนไว้ณ สถานที่จริงก่อนทำธุรกรรม

(f) การสนับสนุนการจำนอง เราจะช่วยให้ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้จำนองได้

(g)การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หากจำเป็นเราสามารถช่วยแนะนำบริษัทหรือผู้ใช้บริการ เช่น บริษัทรับปรับปรุงบริษัทรับซ่อมบำรุง ให้กับผู้ที่ต้องการซื้อได้

10.2 ให้นำข้อ 9.2, ข้อ 9.3และข้อ 9.4 ใช้บังคับสำหรับการชำระค่าบริการสนับสนุนตามที่กำหนดไว้

ข้อ 11. การกระทำต้องห้าม

11.1 ในการใช้บริการ คุณจะต้องไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้:                        

(a) กระทำการฝ่าฝืน หรือมีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษา คำตัดสินคำสั่ง หรือมาตรการทางการบริหารที่บังคับ                        

(b)การกระทำที่เป็น หรือน่าจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของบุคคลทั่วไป

(c)การกระทำที่จะละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตัว  หรือสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่น ๆของเราผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม

(d) การกระทำที่ใช้หรือทำให้บุคคลที่สามใช้บริการนอกขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

(e)การกระทำทางวิศวกรรมย้อนกลับ การแปลงรหัสการแยกส่วน การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงบริการความพยายามในการถอดรหัสซอร์สโค้ด หรือการวิเคราะห์อื่น ๆ

(f) การกระทำที่เป็นการวางภาระมากเกินไปบนเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับบริการ

(g)การกระทำที่เป็นการเข้าถึงระบบบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสมการเขียนใหม่หรือการลบข้อมูลที่บันทึกในสถานประกอบการของเราอย่างไม่เหมาะสมหรือการกระทำอื่นใดที่สร้างความเสียหาย หรือน่าจะเกิดความเสียหายต่อเรา

(h) การกระทำโดยการสร้างโครงการที่คุณไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำธุรกรรมในบริการ

(i)กระทำการเพื่อวางข้อมูลที่เป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ถูกต้องมากเกินไป ทำให้เข้าใจผิด หรือสับสนเป็นข้อมูลโครงการในบริการ

(j)กระทำการเพื่อวางภาพถ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการที่อยู่ในรายการเป็นข้อมูลโครงการในบริการ

(k) กระทำการเพื่อเสนอการทำธุรกรรมกับโครงการจดทะเบียนซึ่งคุณไม่มีเจตนาที่จะทำ;

(l)การกระทำที่ผิดนัดตามภาระผูกพัน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงธุรกรรมโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากอีกฝ่าย

(m)การกระทำที่ให้ผลประโยชน์แก่อาชญากรองค์กรอาชญากรรมหรือสมาชิกขององค์กรดังกล่าวผ่านทางบริการ

(n) การกระทำที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้หรือวัตถุประสงค์ของบริการ

(o)กระทำการโดยตรง หรือโดยอ้อม ก่อให้เกิดเริ่มต้นหรืออำนวยความสะดวกในการกระทำใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

(p) การกระทำอื่นใดที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม              

11.2 บริการนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกรรมในฐานะฝ่ายกฎหมายของพวกเขาห้ามเปิดเผยรายการโครงการ หรือข้อมูลโครงการที่เราโพสต์ให้กับลูกค้าของคุณเองเพื่อผลกำไรของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าคอมมิชชัน)โดยไม่ได้เป็นฝ่ายกฎหมายของการทำธุรกรรม หากเราพบผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดนี้เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นค่าปรับเทียบเท่ากับค่าคอมมิชชั่นที่จะเกิดขึ้นตามตารางค่าคอมมิชชั่นของเราที่กำหนดไว้แยกต่างหากนอกจากนี้ข้อกำหนดนี้ไม่ได้ขัดขวางเราจากการใช้สิทธิ์อื่นๆที่เรามีสิทธิ์ได้รับในข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อ 12. การแก้ไข และการยุติการให้บริการ

12.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเพิ่มเนื้อหาทั้งหมดของบริการได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า              

12.2 เราอาจยุติการให้บริการชั่วคราว ทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หากมีเหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น:

(a)การบำรุงรักษา หรือการซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำหรือเร่งด่วนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการที่เราเห็นว่าจำเป็น                        

(b)ระบบแสดงผลช้าเนื่องจากการเข้าถึงมากเกินไปหรือปัจจัยที่ไม่คาดคิดอื่นๆ                        

(c)ความปลอดภัยของระบบ หรือปัญหาอื่นๆ ที่ต้องจัดการ

(d) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมไม่ได้ให้การบริการของตัวเอง

(e) การให้บริการกลายเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ18.

(f)เราจำเป็นต้องยุติการให้บริการตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ คำพิพากษาคำตัดสิน หรือคำสั่งของศาลหรือมาตรการทางการบริหารที่บังคับ

(g) เหตุการณ์อื่นใดที่คล้ายกับโครงการใดๆ ก่อนหน้านี้              

12.3เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่เรายุติบริการทั้งหมด เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 1 เดือนในลักษณะที่เราเห็นว่าเหมาะสม ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน              

12.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากคุณอันเกิดจากการดัดแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาของบริการหรือการหยุดให้บริการตามบทความนี้

ข้อ 13. การเก็บรักษาความลับ

13.1คุณต้องรักษาความลับและปกป้องข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เปิดเผยเอาไว้และกำหนดให้เก็บเป็นความลับ รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับมาซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการบนแพลตฟอร์มของเรา และเราได้กำหนดให้เก็บเป็นความลับ (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลที่เป็นความลับ")

13.2คุณต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราและปฏิบัติตามข้อตกลงคุณไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลลับให้กับบุคคลที่สามใด ๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

ข้อที่ 14. การเป็นเจ้าของสิทธิ์

14.1 คุณรับรู้ว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและสิทธิอื่นๆ รวมถึงกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการบนแพลตฟอร์มของเรารายละเอียด และข้อมูลใดๆ ที่เราได้จัดหามาให้คุณซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการใช้บริการนั้นถือว่าเป็นของเรา (หรือผู้อนุญาต) และเราไม่ได้ให้สิทธิคุณในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ต่างๆ หรือสิทธิต่างๆเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

14.2เรารับรู้ว่าสิทธิและกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดหรือข้อมูลที่คุณให้แก่เราในการใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรานั้น ถือว่าเป็นของคุณ(หรือผู้อนุญาต) ("ทรัพย์สินของผู้ใช้งาน");คุณยินยอมให้เรามีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของผู้ใช้งานได้ตลอดไปในทุกๆทาง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การคัดลอกการส่งผ่านแบบสาธารณะ การเช่า การเปลี่ยนแปลงการแปล การดัดแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงและการใช้ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องในการดำเนินธุรกิจของเรา เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

14.3คุณตกลงว่าจะไม่กล่าวอ้างสิทธิ ถือสิทธิหรือใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่น ๆ รวมถึงธรรมสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินของผู้ใช้ดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อ17.2 ของเรา

ข้อที่ 15. การปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกัน

15.1เราปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับบริการบนแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ประโยชน์ที่คุณอาจคาดไว้ฟังก์ชันการทำงาน ความสามารถในเชิงพาณิชย์ ผลประโยชน์ ความเข้ากันได้ ความสมบูรณ์ความครบถ้วนความถูกต้องแม่นยำ ความต่อเนื่อง ความเชื่อถือได้ หรือประโยชน์ของการใช้งานความพร้อมใช้งาน การเข้าถึงได้ง่ายความถูกต้องตามกฎหมายหรือการไม่มีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีข้อบกพร่องไม่มีไวรัส หรือข้อบกพร่องอื่น ๆ และไม่มีการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามในเนื้อหาและข้อมูลอื่นๆที่ทางเราได้จัดหามาให้ผ่านบริการบนแพลตฟอร์มของเราเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งจากเรา

15.2 เราไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหาย ความเสียหาย การสูญเสียค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม การสูญเสียกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจหรือการสูญหายของรายละเอียด หรือข้อมูลที่คุณให้ไว้ อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณบนแพลตฟอร์มให้บริการของเราที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตยกเว้นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างตั้งใจหรืออย่างร้ายแรงของเรา

15.3 หากเกิดข้อพิพาทกับบุคคลที่สามใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราคุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยเร็วถึงรายละเอียดของข้อพิพาทและดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของคุณเอง และหากเราต้องจัดการกับการร้องเรียนหรือข้อพิพาทกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับคุณคุณต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสูญหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากการพิพาทดังกล่าว

ข้อ 16. การชดใช้ค่าเสียหาย

16.1 คุณต้องปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราจากความเสียหายตามขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาตจากและต่อการกระทำความรับผิดภาระผูกพัน ความเสียหาย และความสูญเสียทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาท ค่าธรรมเนียมทนายความค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายตามสมควรอื่น ๆ ที่เกิดจาก (i) การละเมิดหรือผิดสัญญาของคุณตามข้อกำหนดและ / หรือ (ii) การดำเนินการโดยตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา

16.2 คุณรับทราบและยอมรับว่าการละเมิดข้อตกลงต่าง ๆ ของคุณในที่นี้อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ต่อเรา การเยียวยาหรือการเยียวยาตามกฎหมายสำหรับการละเมิดดังกล่าวอาจไม่เพียงพอในกรณีที่เกิดการละเมิดดังกล่าว นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ทั้งหมดที่มีเรามีสิทธิ์ที่จะขอคำสั่งศาลให้หยุดการละเมิดใดๆ และเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงในทันทีและเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 17. การจำกัดความรับผิดชอบ

ในกรณีที่เรามีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่คุณตามกฎหมายที่ใช้บังคับแม้ว่าจะมีข้อกำหนดของข้อ18 เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษใด ๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกี่ยวกับการสูญเสียรายได้และความเสียหายเชิงลงโทษ แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ข้อ 18. เหตุสุดวิสัย

เราไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการเมื่อเกิดความล่าช้า หรือความผิดพลาดจากเหตุสุดวิสัย("เหตุสุดวิสัย") ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภัยพิบัติ สงครามภัยคุกคามจากการสงคราม สภาพที่เหมือนกับสงคราม การสู้รบ การระดมพลในการทำสงครามการปิดล้อม การห้ามนำเข้า การกักขัง การปฏิวัติ การจลาจลปัญหาความหนาแน่นในท่าเรือ การปล้นสะดม การนัดหยุดงานประท้วง การปิดกิจการการติดเชื้อร้ายหรือโรคระบาดอื่น ๆ ไฟไหม้ พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรืออุบัติเหตุหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือองค์กรที่มีลักษณะเป็นรัฐบาล ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากความผิดของเรา ความขาดแคลน หรือการลดจำนวนแรงงานวัสดุ การขนส่ง หรือการใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดจากความผิดของเราหรือปัญหาด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราหรือผู้จัดหาสินค้าและบริการให้แก่เรา หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ข้อที่ 19. ข้อกำหนดอื่นๆ


19.1ข้อตกลงในการใช้บริการระหว่างคุณกับเรามีผลตั้งแต่ที่เราแจ้งการอนุมัติของเราให้แก่คุณและจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะถูกยกเลิกตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

19.2คุณสามารถยุติข้อตกลงในการใช้บริการได้ทุกเมื่อโดยทำตามขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ต่างหากเว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

19.3เมื่อยุติข้อตกลงในการใช้บริการตามข้อกำหนดในวรรคก่อนคุณจะเสียสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราแต่อย่างไรก็ตามคุณยังมีภาระผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมด และหน้าที่ต่าง ๆภายใต้ข้อตกลงนี้ แม้ว่าข้อตกลงในการใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราจะยุติแล้วก็ตาม

19.4คุณยินยอมว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องเก็บรักษารายละเอียดหรือข้อมูลใดๆที่คุณให้ไว้ในการใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราหลังจากที่ข้อตกลงในการใช้บริการสิ้นสุดลง

ข้อที่ 20. ความคงอยู่

ข้อกำหนดในข้อที่ 13., ข้อ14., ข้อ 15., ข้อ 18., ข้อ 21., ข้อ 22., ข้อ  27. และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ดำรงอยู่และจะดำรงอยู่ต่อไป ไม่ว่าข้อตกลงบริการจะหมดอายุหรือสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ข้อที่ 21. การติดต่อสื่อสาร

21.1 เราอาจแจ้งให้คุณทราบหรือใช้วิธีการสื่อสารอื่น ๆเกี่ยวกับบริการบนแพลตฟอร์มของเราโดยการโพสต์บนแพลตฟอร์มให้บริการของเราหรือเว็บไซต์ที่เราเป็นผู้ดำเนินการ ทางอีเมล หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เรากำหนดเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้

21.2 คุณต้องแจ้งให้เราทราบสอบถาม รวมถึงสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริการบนแพลตฟอร์มของเราตามแบบที่เรากำหนดไว้ เว้นเสียแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้

21.3 เนื้อหาต่าง ๆชั่วโมงทำการ หรือรายละเอียดอื่น ๆเกี่ยวกับการสนับสนุนของเราที่อยู่บนแพลตฟอร์มให้บริการของเราให้เป็นไปตามแบบที่เรากำหนดไว้ต่างหาก

ข้อที่ 22. ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์

22.1คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขาย โอน โดยการรวมกิจการ หรือโดยแบ่งส่วนบริษัทการจำนำการค้ำประกัน ภาระผูกพัน ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการใช้บริการนี้ รวมถึงสิทธิ์ใดๆ หรือข้อตกลงใด ๆ กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะโดยสมบูรณ์หรือบางส่วนการพยายามใดๆที่จะกระทำเช่นนี้ซึ่งขัดต่อข้อกำหนดในบทนี้ถือเป็นโมฆะและไม่มีผลผูกพัน

22.2คุณยินยอมว่าเราสามารถโอนสิทธิ์หรือโอนย้ายธุรกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับบริการบนแพลตฟอร์มของเราให้กับบุคคลที่สาม("การโอนสิทธิ์ทางธุรกิจ") เราอาจโอนย้ายกรรมสิทธิ์ใด ๆหรือทั้งหมดของเรา สิทธิ์ต่าง ๆ ภาระผูกพันรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการบนแพลตฟอร์มของเราให้แก่บุคคลที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยต่าง ๆ การโอนสิทธิ์ทางธุรกิจนั้น ประกอบไปด้วยการรับช่วงต่อโดยสมบูรณ์จากการรวมกิจการการแบ่งส่วนบริษัทหรือการฟื้นฟูกิจการอื่นๆ ที่ทำให้เรากลายเป็นบริษัทที่ไม่ปรากฏ หรือบริษัทที่แยกตัวออกไป

ข้อที่ 23. การยกเว้น

ความล้มเหลวของเราไม่ว่าเมื่อใดก็ตามในการกำหนดให้คุณต้องรับผิดชอบ หรือมีภาระผูกพันในที่นี้ถือว่าไม่มีผลต่อสิทธิ์ทั้งหมดในการเรียกร้องให้มีการดำเนินการดังกล่าวในภายหลังและการยกเว้นของการฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ของเราในที่นี้ไม่ถือเป็นการยกเว้นการฝ่าฝีนที่ต่อเนื่องกันของข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่่นใดที่ระบุในที่นี้หรือไม่ถือเป็นการยกเว้นในความรับผิดชอบหรือภาระผูกพัน

ข้อ 24. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

หากมีข้อกำหนดใดของข้อตกลงนี้ถูกพิจารณาว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในขอบเขตอำนาจที่ศาลและกฎหมายควบคุมไปถึงเงื่อนไขดังกล่าวถือว่าเป็นโมฆะและไร้ผลผูกพันแต่ข้อตกลงนี้จะยังมีผลต่อประเด็นอื่น ๆ

ข้อ 25. หัวเรื่องเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

หัวเรื่องทั้งหมดที่ใช้ในข้อตกลงนี้ถูกแทรกไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่ได้มุ่งหมายที่จะทำให้มีผลต่อความหมาย หรือการตีความของข้อตกลงนี้หรือวรรคใด ๆ หรือเงื่อนไขใด ๆ

ข้อ 26. ภาษาที่มีผลบังคับใช้

ข้อตกลงนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและอาจถูกแปลเป็นภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามหากมีความขัดแย้งใดๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผลบังคับใช้ในทุกกรณี

ข้อ 27.กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจศาล

27.1ข้อตกลงในการใช้บริการนี้ถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงการขัดกันของกฎหมาย

27.2คุณและเราขอยินยอมและยอมรับอำนาจในการตัดสินของศาลมีเขตอำนาจในท้องที่ที่สำนักงานแห่งใหญ่ของเราอันเป็นที่ตั้งของแพลตฟอร์มตั้งอยู่สำหรับการดำเนินการหรือกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการใช้บริการนี้

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24/11/2566